Toimintasuunnitelma 2021

YLTIÄN OSAKASKUNTA

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022

Yleiset tavoitteet tuleville vuosille

Toiminnan jatkuvuus on taattu ja kalavesien hoitoon saatava rahoitus on riittävä

Veden laatu sekä kalakanta pysyy hyvänä

Yhteistoiminta naapuriosakaskuntien kanssa kehittyy

Yleiset toimintalinjat vuonna 2022

Kalastuksen järjestämisessä ja kalakantojen hoidossa jatketaan edellisvuosien linjaa.

Osakkaille ja muille osakaskunnan vesialueilla kalastusta harrastaville tiedotetaan kalakantojen ja kalavesien tilasta, sekä annetuista kalastusmääräyksistä.

Osakaskunnan ulkopuolisille myönnetään kalastuslupia entisessä laajuudessa.

Osakkaita aktivoidaan mukaan toimintaa mm. viestinnällisin keinoin.

Hyödynnetään talkootyötä kalavesien seurannassa ja hoidossa

Järjestetään kokous yhteistoiminnan kehittämiseksi naapuriosakaskuntien kanssa.

Kalastuksen järjestäminen, lupakäytäntö

Kalastuslupien myöntämisessä pysyttäydytään entisessä käytännössä:

Vuonna 2021 ja 2022 lunastetut luvat ovat voimassa 30.4. 2023 saakka.

Osakkailla on yhden verkon peruskalastusoikeuden lisäksi mahdollisuus kalastaa uistimella, sekä rajoittamattomalla määrällä katiskoita.

Pyydysmerkit tulee lunastaa myös katiskoille.

Osakkailla on oikeus lunastaa lisäluvat (riippuu vesialueosuuden määrästä) enintään neljälle (4) verkolle.

Osakakunnan ulkopuolisten henkilöiden on mahdollista lunastaa kalastuslupia seuraavasti: Verkkolupia enintään viidelle (5) verkolle, katiskalupia rajoittamattomalle määrälle sekä uisteluluvat useammalle vavalle.

Pitkäsiima, max. 100 koukkua, on yksi (1) pyydysyksikkö ja tarvitsee verkkoluvan.

Kalastuslupia voi lunastaa Haapamäen Autohuollon kahviosta (Jokisen Eväät)

Luvat myös puhelimella numerosta 0400 – 665 189 Erkki Aho

Kalavesien hoito

Kalanistutuksia tehdään ensisijaisesti kuhan poikasilla, toissijaisesti käytetään istutuksiin siian poikasia.

Laadittua alustavaa poistokalastussuunnitelmaa täydennetään ja pyritään tekemään särkikannan tehopyyntiä Yltiänjärven pohjoisosalla

Kartoitetaan edelleen Yltiänjoen kalataloudellisen kunnostamisen mahdollisuuksia

Tehdään mahdollisuuksien mukaan sähkökoekalastuksia Yltiänjoella ja Tervapurolla.

Näkösyvyyden mittauksia jatketaan edelleen. Tavoitteena on saada jokaiselle neljälle mittauspisteelle oma(t) havaitsija(t).

Leväesiintymisten havannointia ja tiedotusta niistä jatketaan.

Osakaskunnan kaislaleikkuri on osakkaiden käytettävissä. Tiedustelut Erkki Aho 0400 – 665 189.

Vesialueilla tapahtuva metsästys

Vesilintujen metsästys on kielletty Yltiänjärven alueella.

Muilla vesialueilla metsästys on sallittu osakkaille ja heidän valvonnassaan oleville vierailleen, metsästysmääräysten rajoissa.

Kalastuksen valvonta

Kalastuksen valvontaa suoritetaan osakaskunnan vesialueilla. Tarvittaessa merkitään luvattomat pyydykset varoitus- ja takavarikko -merkeillä.

Valvonnassa pyritään ensisijaisesti neuvonnalliseen menettelytapaan.

Tiedotus/viestintä

Osakaskunna ylläpitämiltä nettisivuilta on saatavissa tiedot kalastukseen ja lupiin liittyvistä asioista. Nettisivujen osoite on www.yltianosakaskunta.fi

Osakaskunnan toiminnasta, kalastukseen vaikuttavista määräyksistä ja kalastusluvista antaa lisätietoja Erkki Aho p. 0400 – 665 189

Virkistystoiminta

Osakaskunta järjestää osakkailleen KESÄTAPAHTUMAN heinäkuussa. (mahdollisesti 23.7.)

20.3.2022 Yltiän osakaskunnan hoitokunta