Toimintakertomus 2021

Yltiän osakaskunta

Toimintakertomus 2021

Yleistä

Osakaskunnan vesialueet sijaitsevat pääosin Yltiänjärvessä (334 ha, 91,3 % alueista)

Tervajärvessä ( 10 ha, 2,7 % alueista) sekä Alasessa (15,5 ha, 4,2 % alueista). Muita alueita (lammet ym.) on 6,5 ha ja 1,8 % vesialueista.

Osakaskunnan vesialueita ympäröivässä maan- ja rannanomistuksessa on tapahtunutc paljon muutamassa vuosikymmenessä. Osakaskunnan alueella on nykyisellään varsin vähän ympärivuotisia asukkaita. Vapaa-ajan asuntojen määrä on lisääntynyt järven rannoilla ja asukkaita on tullut ympäri Suomea.

Osakaskunnan hallinto

Yleinen kokous

Osakaskunnan vuosikokous pidettiin poikkeuksellisesti, koronatilanteesta johtuen, 15.5.202 alkaen klo 13.00. Kokouspaikkana oli Karansalmen kylätalo, osoitteessa Ähtärintie 999, 42930 Katajamäki. Kokouksessa oli läsnä 6 osakasta.

Hoitokunta

Osakaskunnan hoitokunnan puheenjohtajan on toiminut Erkki Aho ja varapuheenjohtajana Reijo Lähteenmäki. Jäseninä ovat toimineet Jari Tukiainen ja Heino Kujala, sekä varajäseninä Risto Ravolainen, Juho Tukiainen, Jouko Lähteenmäki ja Petri Aho.

Hoitokunta on pitänyt kaksi kokousta.

Kalakantojen ja vesistön hoito

Kalaston hoito

Istutukset

Yltiänjärveen istutettiin toimintavuoden aikana kuhanpoikasia 3 350 kpl.

Hoitopyynti

Ahvenen pyyntiä tiheäsilmäisillä katiskoilla suoritettiin koko avovesikauden aikana. Saalismääristä, eikä sen käsittelystä osakaskunnalla ole tarkempaa tietoa. Ahvenen hoitopyynnin tarve on vähentynyt kalojen keskikoon kasvettua.

Aiemmin laaditun suunnitelman mukaista särkien hoitopyynnin onnistumista testattiin yhdellä lahtirysällä toukokuussa. Koepyynnin pyyntialueeksi oli valittu Yltiänjärven pohjoisosalla Hännisen alue. Yhden vuorokauden koepyynnin saaliina saatiin noin 200 kiloa pienikokoista särkeä. Pyynti lopetettiin koska todettiin, että käytetty rysä oli solmuväliltään kalastukseen soveltumaton. Pääosa saaliista oli takertunut rysän ohjausaitoihin (johtoaita ja potkut).

Vesistön hoito

Osakaskunnan kaislaleikkuri oli osakkaiden käytössä. Osalla osakkaita oli käytössä myös omia leikkureita. Tietoa leikkureiden käytöstä ei ole varsinaisesti kerätty.

Yltiänjärven näkösyvyyden mittauspaikkoja on eri puolilla järveä neljä (4) kappaletta. Mittaustuloksia on esitetty osakaskunnan nettisivuilla. Mittausohjeet ovat nettisivuilla.

Yltiänjoen kalataloudellisesta kunnostuksesta on käyty alustavia keskusteluja. Suunniteltu joen alkupään sähkökoekalastus estyi sääolosuhteiden vuoksi. Suunniteltiin alustavasti myös alempana jokea olevien virta-alueiden koekalastustarvetta. Tervapuro videokuvattiin tulevaa sähkökoekalastusta varten.

Talous

Toimintavuonna Keuruun kalatalousalue jakoi vuden 2020 omistajakorvaukset. Yltiän osakaskunnalle omistajakorvauksia tuloutui 377,09 euroa.

Toimintavuonna osakaskunnan tuloista 35,37 % muodostui omistajakorvauksista. Kalastuslupien osuus oli 45,4 % ja kesätapahtuman tuotto 19,23 % tuloista. Kuluista kalaveden hoidon (kalanpoikasten istutus) osuus oli 66,82 %, hallintokulut 13,1 %, kalastuksen osuus 8,51 % ja muun toiminnan menot 11,67 %. Vesihehtaaria kohden laskettuna osakaskunnan tulot ovat olleet 2,91 euroa.

Kalastuksen järjestely

Pyynti- ja alamittarajoitukset

Pyyntiä on rajoitettu lähinnä lunastettavien verkkolupien määrää säätelemällä. Verkkoharvuuksista on annettu suosituksia, mutta varsinaisia kieltoja tai muita sääntelyjä ei ole tehty. Kuhan alamitta oli osakaskunnan vesillä, kalastuslain mukaisesti, 42 cm

Muu pyynnin järjestely

Osakkailla on yhden verkon peruskalastusoikeuden lisäksi mahdollisuus kalastaa uistimella, sekä rajoittamattomalla määrällä katiskoita. Pyydysmerkit tulee lunastaa. Osakkailla on lisäksi oikeus lunastaa lisäluvat (riippuu vesialueosuuden määrästä) enintään neljälle (4) verkolle. Kalastuslain mukaisesti vapaa-ajan kalastajat saavat kalastaa enintään kahdeksalla (8) verkolla (= 240 metriä).

Osakakunnan ulkopuolisten henkilöiden on mahdollista lunastaa kalastuslupia seuraavasti:

Verkkolupia enintään viidelle (5) verkolle, katiskalupia rajoittamattomalle määrälle sekä uisteluluvat useammalle vavalle.

Pitkäsiima, max. 100 koukkua, on yksi (1) pyydysyksikkö ja tarvitsee verkkoluvan.

Lupamyynti

Kalastuslupia on osakaskunnan vesialueille myyty vuonna 2020 seuraavasti: Katiskalupia osakkaille 15 kpl ja ulkopuolisille 7 kpl. Verkkolupia on myyty osakkaille 27 kpl ja ulkopuolisille 0 kpl. Uistelulupia 1 kpl ulkopuolisille.Lupien voimassaoloaika on kaksi vuotta, vuodet 2021 - 2022 (merkitty pyydysmerkeissä). Lupia ovat myyneet Haapamäen autohuolto/Jokisen eväät, sekä Erkki Aho.

Kalastuksen valvonta

Kalastuksen valvojina on Tervajärvellä toiminut Jukka Savonmäki ja Yltiänjärvellä Erkki Aho. Valvontaa on suoritettu pyydyksillä käyntien yhteydessä. Valvontakertoja on kertynyt yhteensä 10 kertaa. Erkki Aho on nimetty Keuruun kalatalousalueen kalastuksenvalvojaksi.

Muu toiminta

Yhteydenpito osakkaisiin

Yltiän osakaskunnalla on nettisivusto, jonka avulla yhteydenpitoon on saatu jatkuvuutta. Sivustolla on käyntikertoja (sivun avauskertoja) ollut vuoden aikana noin 5 000 kpl. Sivuston osoite on www.yltianosakaskunta.fi .

Osakaskunta järjesti osakkailleen KESÄTAPAHTUMAN lauantaina 24.7.2021. Tapahtumassa esiteltiin osakaskunnan toimintaa, sekä kerrottiin Yltiänjärven veden laadusta ja kalastosta. Saatavana oli hernekeittoa, kahvia ja lettuja pientä maksua vastaan.Kesätapahtumassa kävijöitä oli lähes viisikymmentä henkilöä.

Edustukset

Osakaskunnan edustajana Keuruun kalatalousalueen yleisessä kokouksessa oli Reijo Lähteenmäki. Lähteenmäki on toiminut myös kalatalousalueen hallituksessa. Keski-Suomen kalatalouskeskuksen kokouksiin oli edustajaksi valittu Reijo Lähteenmäki ja varalle Erkki Aho.

20.3.2022 Yltiän osakaskunnan hoitokunta